REKVALIFIKACNI-KURZY.info

VEREJNA SPRAVA OBCANSKE rekvalifikační kurzy, školení a semináře Verejna sprava obcanske

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

VEREJNA SPRAVA OBCANSKE


Nalezeno celkem : 91 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Zadávání veřejných zakázek - aplikační otazníky, diskuse nad vybranými problémy v souvislostech 2018-11-20 Praha Tento seminář se bude především věnovat těmto okruhům: * kroků zadavatele v zadávacích řízeních v závislosti na aktuálních okolnostech – po ...
Nástup nového zaměstnance do firmy z pohledu personalisty 2018-11-21 Praha Dozvíte se, jak by měla probíhat komunikace personalisty, přímého nadřízeného a nového zaměstnance ještě před nástupem. Odnesete si podrobný návod, co vše ...
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu 2018-11-21 Praha Určeno pro zadavatele, dodavatele a poradce, kteří se při své práci setkávají zejména s veřejnými zakázkami malého rozsahu (VZMR). Cíl: Většina škol ...
Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování 2018-11-22 Praha 2 Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo po ...
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce - !!!SEMINÁŘ V OSTRAVĚ!!! 2018-11-26 Praha 2 Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory ve veřejné správě, interní auditory u příjemců dotací, projektové ...
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest 2018-11-27 Praha Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a úd ...
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi 2018-11-27 Praha Odborný program semináře: * hospodaření podle rozpočtu a kontrola * proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ...
Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla 2018-11-27 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejný ...
Hovory a rozhovory s médii (dopolední workshop) 2018-11-28 Praha V průběhu tohoto workshopu se seznámíte s odlišnostmi komunikace se zástupci různých typů médií. Naučíte se vidět své téma z různých úhlů pohledu. Nejča ...
Poskytování informací ve veřejné správě se zaměřením na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2018-11-28 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-614 - 2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106 - 1999 Sb., v podmínkách městských a obecních ...
FINANČNÍ KONTROLA A INTERNÍ AUDIT VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (záznam DVD) Listopad 2018 online Neuvedeno * On-line kurz je zaměřen na výklad problematických oblastí a nejasností v činnosti kontroly, poskytuje příklady ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 2018-11-28 Praha 2 Začínající interní auditory ve veřejné správě. Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci jednotného systému odbornépřípravy pracovníků veře ...
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT 2018-11-29 Praha Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymez ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ve vztahu k judikatuře NSS z pohledu soudce NSS 2018-11-30 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-300 - 2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe Akreditace: ...
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení 2018-12-04 Praha Tento seminář, připravovaný ve formě kolokvia, bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude ote ...
ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA - Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona 2018-12-04 Olomouc     Základní charakteristika zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě  a o změně ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Efektivní využití MS Office v práci asistentky 2018-12-05 Praha V rámci celého semináře získáte komplexní přehled o práci s texty v MS Word v kombinaci s tabulkami, které zrychlí vaši každodenní práci v MS Excel. Výsled ...
Ovládněte sketchnoting 2018-12-05 Praha ...
Veřejné zakázky ve stavebnictví 2018-12-06 Praha Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-52 - 2016, Název akreditace: Administrace VZ ve stavebnictví Akreditace: ...
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře 2018-12-06 Praha Odborný program semináře: * Základní principy a zásady právní úpravy hmotněprávního a procesního doručování v právním řádu ČR a jejich judi ...
Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 CHJ Metodika řízení rizik ve veřejné správě 2018-12-06 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují řízení rizik nebo monitorování procesu práce s riziky. Určeno pr ...
Tisková zpráva od A do Z aneb jak na informace pro média (páteční dopolední workshop) 2018-12-07 Praha V průběhu workshopu si projdete jednotlivé fáze od přípravy informací až po následné sestavení a rozeslání tiskové zprávy pro média. Dozvíte se, kde mo ...
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC 2018-12-10 Praha Na semináři se naučíte řídit komplexní náklady (finančně účetní a zejména manažerské) včetně jejich ekonomického odvození a užití, dále dílčí (např. dodava ...
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 2018-12-10 Praha 2 Pro začátečníky. Určeno pro Interní auditory, kontrolory a další pracovníky v jejichž kompetenci je řídící a fina ...
Novinky v pravopise, stylistice a normě 2018-12-11 Praha Nového je více než hodně! Platí nová pravidla pravopisu, aktualizuje se korespondenční norma a mění se také ... Akreditovaný kurz nebo seminář.
Práce s vizemi a akčními plány pro rozvoj týmů i jednotlivců 2018-12-11 Praha V průběhu tohoto semináře poznáte, jakou cestou definovat vize jak pro rozvoj týmů, tak i pro individuální práci. Pochopíte principy práce s vision boardy, ...
Plánování a Forecasting ... aneb Jak efektivně řídit rozpočty a nebýt jen za cifršpióna 2018-12-12 Praha Popis Jaká je role controllingu v procesu plánování a forecastování? Proč vlastně máme controlling? Jak zlepšit proces plánování? Proč pořád forecastuje ...
Výběrový pohovor se zaměřením na osobnostní tendence uchazečů 2018-12-12 Praha Absolvováním tohoto semináře zvýšíte své dovednosti v posouzení osobnostních předpokladů uchazečů pro úspěšné obsazení pozice ve firmě. * Výběrový pohovor ...
NEN systém pro zadávání veřejných zakázek z pohledu zadavatele 2018-12-12 Praha Určeno pro: NEN neboli národní elektronický nástroj je rozhraní určené pracovníkům státní a veřejné správy pro zadávání veřejných zakázek. Těm je ta ...
Audit klíčových oblastí veřejné správy 2018-12-12 Praha 2 Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací). Zařazení v systému odborné certifikace ...
Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory 2018-12-13 Praha 2 Pro všechny úrovně Určeno pro Všechny. Cíl semináře Seminář bude zaměřen na praktic ...
GDPR prakticky 2018-12-14 Praha 2 Pro účastníky, kteří se v subjektech veřejné správy věnují oblastem, na které dopadá povinnost chránit osobní údaje zejm Ur ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Prosinec 2018 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Prosinec 2018 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Prosinec 2018 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Prosinec 2018 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Prosinec 2018 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektoru – pro začátečníky 2018-12-17 Praha Výklad základních pravidel a dovedností při správě dokumentů. Praktické aplikace poznatků. * Správa dokumentů u původců ve veřejném i v soukromém sektor ...
Dopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR? 2019-01-15 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), z větší části nahrazuje současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně os ...
Kurz Modeláž nehtů pro domácí využití Leden 2019 Třebíč Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti. Modeláž nehtů – jen pro domácí použití nelze obdržet ŽL. V kurzu se účastn ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Mluvený projev Leden 2019 Praha Kurz mluveného projevu je určen všem, kteří potřebují prezentovat nebo zlepšit svůj vlastní projev a vystoupit na veřejnosti [ ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Kvalitní mluvený projev Leden 2019 Praha Kurz je určen všem, kteří potřebují svůj hlas pro svou profesi. REALIZUJEME: jako firemní trénink na ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Prognózy emisí z dopravy – využití modelu TREMOVE Leden 2019 Brno Model TREMOVE je doporučován Evropskou agenturou pro životní prostředí jako vhodný pro predikce emisí látek znečišťujících ovz ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Budování image Leden 2019 Praha V současné době formou Akce na zakázku pro firmy. A. Bez osobnosti to nejde * Emoční inteligence * Charisma a jak mu ... [Termín kurzu bude upřesněn]

Nalezeno celkem : 91 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info