REKVALIFIKACNI-KURZY.info

OBCANSKE PRAVO rekvalifikační kurzy, školení a semináře obcanske pravo

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

OBCANSKE PRAVO[?]
Nalezeno celkem : 110 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Název kurzu Termín kurzu Místo konání
Výkladové problémy závazkového práva podle občanského zákoníku 2017-09-20 Olomouc Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : v přípravě ...
Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku 2017-09-20 Praha Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen ...
Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v občanském zákoníku a judikatuře Nejvyššího soudu 2017-09-21 Praha Odborný program semináře: * Sousedská práva v novém občanském zákoníku: - přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sou ...
Insolvenční řízení – praktické rady pro obezřetné podnikatele se zohledněním novely insolvenčního zákona 2017-09-22 Praha Absolvováním semináře získáte komplexní přehled problematiky insolvenčního řízení. Lektor účastníkům vysvětlí, jaká úskalí skýtá insolvenční řízení zejména ...
Zákon o registru smluv – aktuální novelizace zákona, zkušenosti z praxe 2017-09-22 Praha Seminář vás seznámí s povinnostmi zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Například jak působí nově přijímaný dodatek smlouvy na ...
Označování potravin pro začínající 2017-09-25 Praha Cílem kurzu je získání základních informací nutných pro úspěšnou přípravu označení potravin. Seznámíte se se základními potravinářskou legislativou, j ...
Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě 2017-09-25 Praha Od 25. 5. 2018 bude přímo účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (ON / GDPR), které z větší části nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ...
Sousedská práva v novém občanském zákoníku se zaměřením na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky 2017-09-26 Brno Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit s vybranou oblastí tzv. omezení vlastnického práva v novém občanském zákon ...
Systém HACCP ve stravovacích provozech krok za krokem 2017-09-26 Praha Cílem semináře je seznámit vás s problematikou systému HACCP ve stravovacích provozech, dále s principy systému HACCP a s postupy zavádění systému v praxi. ...
Systémy bezpečnosti potravin – jejich principy a požadavky 2017-09-27 Praha Cílem je seznámit vás s principem a požadavky systémů bezpečnosti potravin (systém HACCP, standardy BRC, IFS, FSSC 22000). Získáte informace, které umožn ...
Nařízení EU č. 910/2014 eIDAS a správa dokumentů v ČR 2017-09-27 Praha Výklad aktuální legislativní úpravy správy dokumentů v souvislosti s implementací nařízení EU eIDAS. Praktické aplikace pro práci s dokumenty. * Nařízení ...
Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek (záznam on-line) Září 2017 online Neuvedeno * • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky (předpisy vztahující se k účetnictví SVJ, kdy se st ... [Termín kurzu bude upřesněn]
SMLOUVY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DANÍ – ZMĚNY V NÁVAZNOSTI NA NOZ (záznam DVD) Září 2017 online Neuvedeno * Východiska nového občanského zákoníku • vztah občanského zákoníku a účetních a daňových předpisů • profesní od ... [Termín kurzu bude upřesněn]
REKODIFIKACE A SMLOUVY PODLE NOZ (záznam DVD) Září 2017 online Neuvedeno * 1. Východiska nového občanského zákoníku, systematika, obecná charakteristika. 2. Relativní majetková práva ... [Termín kurzu bude upřesněn]
ZÁKONÍK PRÁCE V NÁVAZNOSTI NA NOZ 2014 (záznam DVD) Září 2017 online Neuvedeno * 1. Aktuální srovnání pracovněprávních vztahů k novému občanskému zákoníku platnému k 1. lednu 2014: - zákla ... [Termín kurzu bude upřesněn]
Nová právní úprava kapitálového trhu (MiFID II/MiFIR) – převratné změny s účinností od 3. 1. 2018 2017-10-02 Praha Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MiFID II (směrnice o trzích s finančními nástroji) a MiFIR (nařízení o trzích s finančními nástroj ...
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku 2017-10-03 Praha Program semináře: * Nájem bytu a domu - předmět a účel nájmu - kogentnost úpravy - nájemné, úhrada za služby ...
Společné jmění manželů a spoluvlastnictví 2017-10-04 Praha 1. den semináře: SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ Z HLEDISKA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJ ...
Zákon o svobodném přístupu k informacím 2017-10-05 Praha Na semináři se seznámíte s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: • Kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit?, • Jak řešit ...
Spoluvlastnictví - otázky přechodných ustanovení a likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu 2017-10-05 Praha Odborný program semináře: * přechodná ustanovení v oblasti podílového spoluvlastnictví s přesahem do dalších institutů zejména ve sporech ...
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi 2017-10-06 Praha Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Získáte ucelenou informaci ...
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů 2017-10-10 Ostrava Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s nejzásadnější ...
Novela občanského řádu soudního, zákona o zvláštních řízeních soudních a souvisejících předpisů 2017-10-10 Brno Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno : Cíl semináře: Seznámení účastníků s aktuální problematikou procesní novely, zejména s nejzásadnější ...
Pohled dítěte na domácí násilí 2017-10-10 Brno Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem kurzu je zvýšit povědomí účastníků kurzu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastn ...
Jak uzavírat obchodní smlouvy a smluvně se zabezpečit proti obchodním rizikům 2017-10-11 Praha Na semináři vás jednak seznámíme s postupem uzavírání smluv (proces kontraktace a jeho nástrahy), a jednak dostanete doporučení, jak smlouvy konstruovat – ...
Stavba na cizím pozemku aneb umisťování staveb z hlediska občanského a stavebního práva 2017-10-12 Praha Seminář vás seznámí a provede právním režimem stavby na cizím pozemku. Získáte přehled o tom, za jakých podmínek a na základě jakých práv lze realizovat st ...
Kontrola hospodaření orgánů veřejné správy v roce 2017 2017-10-12 Praha Na kurzu vám lektorka předá praktické zkušenosti z dlouholetého výkonu kontroly na místě a příklady zjišťovaných nedostatků. * Kontrola hospodaření orgánů ...
Vstup investora do startupu – právní souvislosti a rizika 2017-10-12 Praha Seznámíte se s problematikou vstupu investora do společnosti, s obvyklými způsoby vstupu, s přijetím investice a s porovnáním jednotlivých způsobů. Lektor ...
Licenční smlouvy v oblasti duševního vlastnictví 2017-10-13 Praha Na semináři budete seznámeni s pozitivně-právní úpravou typové licenční smlouvy v občanském zákoníku. Po absolvování semináře budete vědět, k jakým předmět ...
Zákon o registru smluv se zaměřením na školy a školská zařízení 2017-10-13 Praha Zákon přinesl velké povinnosti pro veřejnou správu, ale také pro všechny subjekty, které s veřejnou správou uzavírají smlouvy. Zákon tedy dopadá na každého ...
Zákon o praní špinavých peněz a povinnosti pro realitní kanceláře 2017-10-13 Praha Víte, jaké povinnosti vyplývají pro každou realitní kancelář ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých ...
Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů a zkušeností z praxe 2017-10-16 Praha Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních ...
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 2017-10-16 Praha Na semináři si osvojíte vědomosti z problematiky zadávání veřejných zakázek a získáte schopnosti efektivně vést zadávací řízení. * Nový zákon o zadávání ve ...
Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem) 2017-10-17 Brno Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už ja ...
Sousedská práva v novém občanském zákoníku se zaměřením na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky 2017-10-17 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : Cílem semináře je seznámit s vybranou oblastí tzv. omezení vlastnického práva v novém občanském zákon ...
Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel 2017-10-17 Praha Odborný program semináře: * Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody - Předmět vlastnictví a spoluvlastnic ...
Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi 2017-10-17 Praha Odborný program semináře: Občanské průkazy * právní úprava občanských průkazů po nabytí účinnosti zákonů č. 318/2015 a č ...
Bytové právo po rekodifikaci (Nájem bytu a domu, bytové družstvo, bytové spoluvlastnictví) 2017-10-19 Praha Číslo akreditovaného kurzu: neakreditováno : 19.10. JUDr. Pavlína Brzobohatá Nájem bytu a domu nájem ...
Společenství vlastníků jednotek – právní, účetní a daňový pohled 2017-10-19 Praha Cílem první části semináře je seznámení s postavením SVJ, jeho charakterem, jeho kontextu ve struktuře právnických osob dle občanského práva. Zároveň budou ...
Český pravopis: jistoty a novinky 2017-10-19 Praha Jednou z oblastí, kterým je při tvorbě textu třeba věnovat náležitou pozornost, je jejich pravopisná úroveň. Mnozí pisatelé si však v této věci nejso ...
Zákon o auditorech – vybrané aspekty aplikace zákona a nařízení č. 537/2014 2017-10-20 Praha Seminář vás seznámí s vybranými částmi zákona o auditorech a nařízením EP a Rady č. 537/2014. Získáte informace o zásadních změnách v oblasti auditu, ...
Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení 2017-10-20 Praha Absolvováním semináře získáte detailní znalost problematiky uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. Lektor se zaměří na základní až po komplikované o ...
Smlouvy a další instituty občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích v daních a účetnictví 2017-10-23 Praha Lektorka vám vysvětlí, že zdaleka ne vše, co je po právní stránce v pořádku, je v pořádku i daňově a účetně, resp. je tím nejvýhodnějším z tohoto pohledu. ...
Přeměny obchodních společností – právní pohled 2017-10-23 Praha Absolvováním semináře získáte přehled o principech přeměn obchodních společností, a to především o problematice fúzí a rozdělení. Na konkrétních příklad ...

Nalezeno celkem : 110 kurzů

Strana | 1 | 2 | 3 |


Zobrazeno celkem: 44 rekvalifikačních kurzů a/nebo školení, seminářů


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2017-08-23 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-14 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2017-08-13 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2017 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info