REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PODMINKY UZIVANI INTERNETOVYCH STRANEK

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEKObsah stránek

Na serveru se nachází popisy rekvalifikačních kurzů, školení a nebo seminářů. Kurzy můžou být akreditované podle zvláštních předpisů a/nebo nemusí. Tato informace ohledně akreditace je vždy zobrazena u daného kurzu. Akreditované kurzy mohou být zároveň rekvalifikační a/nebo nemusí, tuto informaci je nutné zjistit vždy dotazem u pořadatele kurzu. Pořadatelem kurzu jsou třetí osoby, které jsou uvedeny vždy u daného kurzu. Cena kurzu je totožná s cenou kurzu u pořadatele, nedochází zde k žádnému navýšení.

Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] třetími osobami (dále jen "Podmínky"). Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky [rekvalifikacni-kurzy.info] (dále jen "Uživatelé") poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámili, aby tak učinily před započetím užívání Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] s adresou domovské stránky www.rekvalifikacni-kurzy.info je firma 'Maník Radek' IČO: 49480057 (dále provozovatel), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin JE MOŽNÉ i bez písemného souhlasu provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky [rekvalifikacni-kurzy.info] uvedeny jako zdroj.

Bez uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info], a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích.

Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Obsah Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info]

Veškerý obsah stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] slouží pouze pro informaci. Obsah stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] byl získán ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé. Firma 'Maník Radek' neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] je průběžně obnovován a upravován. Informace, data nebo jiná sdělení uveřejněná na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] nemá povahu nabídky, doporučení nebo jiného stanoviska ze strany provozovatele ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý uživatel užívá stránky [rekvalifikacni-kurzy.info] na vlastní riziko.

Provozovatel nepořádá žádné školení a ani kurzy, pouze zprostředkovává prezentaci a kontakt na pořadatele kurzů a/nebo školení. Firma 'Maník Radek' neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu stránek [rekvalifikacni-kurzy.info].

Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info]. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info].

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím stránek [rekvalifikacni-kurzy.info], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na stránky [rekvalifikacni-kurzy.info], jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] mohou uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Provozovatel [rekvalifikacni-kurzy.info] si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené zákonem a respektuje zájem uživatelů o ochranu osobních údajů. Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem. Pokud při užívání stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] poskytne uživatel osobní údaje, nebude provozovatel tyto osobní údaje předávat bez souhlasu uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem uživatele. Pokud se uživatel pohybuje na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info], nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info], dochází ke sledování pohybu uživatele po stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info] včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače uživatele.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem:
a) použití pro marketing pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
b) použití pro personifikaci stránek [rekvalifikacni-kurzy.info] a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a jiných upozornění.

V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu kdykoliv odmítnout.

Provozovatel je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info], může kdykoliv tuto registraci zrušit.Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách [rekvalifikacni-kurzy.info]

Elektronická přihláška

Od smlouvy můžete bez jakékoli sankce odstoupit do 14 dnů od odeslání přihlášky. Dále platí podmínky jednotlivých pořadatelů kurzů, podle daného kurzu.

 

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2018-03-11 


[?]

Kurzy Brno

kurzy rekvalifikace
2017-12-09 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Skoleni-Kurzy.EU KURZ Obsluha CNC Obrabecich Stroju

kurz rekvalifikace
2018-03-23 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info