Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # NOVY REGISTR SMLUV V PRAXI VYBRANE APLIKACNI ZKUSENOSTI A PROBLEMY METODIKA A NOVELA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Občanské právo > Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novelaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.223 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.690 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Úvod do smluvního práva - princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva * Zákon o registru smluv a jeho novely - úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu - původní návrh, sněmovní tisk 740 - schválený návrh, sněmovní tisk 42 - pozměňovací návrhy - novela, sněmovní tisk 699 - novela č. 249/2017 Sb. - Novela, sněmovní tisk 50 - návrh senátorů na zrušení zákona Ústavnímu soudu - nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi * Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů - stát, resp. státní orgány a organizační složky státu - územní samosprávné celky - veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím - další subjekty * Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací - právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality - ochrana utajovaných informací - ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů - ochrana obchodního a hospodářského tajemství - mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací - ochrana důvěrnosti majetkových poměrů - prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu - interní a nové informace - informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví - výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů - dopady aktuální novely - dopady aktuální judikatury * Uveřejňování smluv - registr smluv - způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění - uveřejňování změn závazků a změn smluv - následky ne/uveřejnění - společná a přechodná ustanovení - vztah k jiným zákonům * Dotazy a diskuse ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Seminář je určen advokátům, patentovým zástupcům, firemním právníkům, stávajícím vlastníkům ochranných známek i potencionálním přihlašovatelům nebo zájemcům o registraci ochranných známek. Lektor kurzu: Další informace: Účastníci školení obdrží certifikát o absolvování kurzu a podkladový materiál.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > OCHRANNÉ ZNÁMKY – VELKÁ NOVELA ZNÁMKOVÉHO ZÁKONA

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Na semináři se účastníci seznámí s povinnostmi při vyřízení žádosti o informace, tj. například: kdy mohu informaci odepřít a jak to zdůvodnit; jak řešit žádosti, zneužívající právo na informace (šikana, kverulace); jak poskytovat informace o platech a odměnách; jaké právní tituly z hlediska Obecného nařízení EU (GDPR) se uplatní při poskyt
Praha , Praha
 > Zákon o svobodném přístupu k informacím v nových souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
V dnešní době již účetnictví není o zaúčtování dokladů, ale spíše o jejich daňovém posouzení. Pak ovšem i o tom, co si subjekt nebo jeho zástupce obhájí před správcem daně a k tomu je třeba znát základní práva daňových subjektů a povinností správce daně.
online , eLearning
 > ON-LINE KURZ: Daňový řád pro účetní 2019

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • Důvody změn v zákonu o účetnictví, • úprava jednoduchého účetnictví, • pojmy používané v účetnictví, • kategorie účetních jednotek a jejich skupin (mikro, malé, střední, velké) a jejich souvislosti, • verze účetní závěrky a pravidla pro její sestavení, • převodový můstek položek rozvahy, • nová struktura vý
online , eLearning
 > Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • základní pojmy z daňového řádu, • kdo je povinen se státní správou komunikovat elektronicky, • základní vybavení pro elektronickou komunikaci, • elektronický podpis a jak jej používat, • kdy je možné komunikovat bez zaručeného elektronického podpisu, • datové schránky - zřízení a používání, • daňová informační
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2016 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • Vybrané platné předpisy, účinnost českých a intrakomunitárních předpisů. • Místo plnění u služeb na nemovité věci.
online , eLearning
 > DPH po novelách 2016 a 2017 (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Únoru 2019
Neuvedeno * • Základní pojmy a zásady daňového řádu. • Povinná elektronická komunikace.
online , eLearning
 > Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci (záznam on-line)

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Na semináři získáte komplexní pohled na problematiku nájmu a leasingu optikou daňových zákonů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a změny, které přinesl nový občanský zákoník a novely daňových předpisů v letech 2016 až 2019. Odnesete si tipy na praktické postupy v leasingové praxi.
Praha , Praha
 > Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Po absolvování semináře se budete umět orientovat v aktuálním daňovém procesu a získáte přehled o připravovaných změnách. * • daňový systém ČR – pojmy a definice, • základní schéma daňového procesu, • základní zásady správy daní, • osoby zúčastněné na správě daní, podmínky zmocnění a jednání jménem subjektu, • elektronická komunika
Praha , Praha
 > Daňový řád, daňový systém ČR – pojmy a definice

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Rekvalifikační kurz :
Od ledna 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná a kontroverzní velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225 - 2017 Sb.
Praha 4-Kunratice , Praha
 > Velká novela stavebního zákona 2018

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Výběr témat z obsahu semináře: * Zásady pracovního práva a jejich aplikace v praxi * Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace * Pre-employment screening z pohledu pracovního práva a GDPR * Výběr zaměstnanců a postup před vznikem pracovního poměru * Zaměstnávání cizinců *
Praha , Praha
 > Pracovní právo v personální praxi (vybrané okruhy a výkladové problémy) I. část

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít.
Praha , Praha
 > Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie®

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Odborný program semináře: * Základní instituty zákona č. 500 - 2004 Sb.
Praha , Praha
 > Vybrané problémy školského zákona: přijímací řízení na ZŠ a SŠ

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Pokuty spojené s kontrolním hlášením jsou relativně vysoké a hlavně je správce daně většinou nemůže snížit. Proto je dobré vědět, jak postupovat, aby nám pokuta nehrozila.
Praha , Praha
 > Praktické zkušenosti s kontrolním hlášením k DPH a obrana proti nařčení ze zapojení do řetězových podvodů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ne
Praha , Praha
 > Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-536 - 2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů Akreditace: MV : Do naší nabídky vzdělávacích kurzů z
Praha , Praha
 > Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Ze semináře si odnesete kompletní informace o opravách a technickém zhodnocení majetku. Lektorka vám problematiku vysvětlí jasně a srozumitelně, s množstvím praktických příkladů a variant.
Praha , Praha
 > Opravy a technické zhodnocení majetku – účetní a daňový pohled včetně příkladů z praxe

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Kurz je veden formou worksopu s prakticými cvičeními. Naučí Vás používat několik praktických efektivních metod a technik, které se celosvětově v praxi osvědčily.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Vybrané techniky pro řízení projektů

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům. V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Úvod do právní problematiky smluv v IT

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
V rámci úvodního kurzu právní problematiky smluv v IT dojde k vysvětlení základních konceptů duševního vlastnictví s důrazem na autorství a práva k počítačovým programům. V kurzu si vysvětlíme, jak ošetřit vývoj software, a to jak z pozice objednatele, tak dodavatele.
Praha , Praha
 > Úvod do právní problematiky smluv v IT

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů - problémy současné praxe, novelizace § 96b SEMINÁŘ SE Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESOUVÁ NA TERMÍN 13. 3.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Novela stavebního zákona v praxi autorizovaných osob a investorů    problémy současné praxe, novelizace § 96b.

Nejbližší termín kurzu: v Březnu 2019
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-242 - 2017, Název akreditace: Zákon č. 250 - 2016 Sb.
Praha , Praha
 > Nový přestupkový zákon v aplikační praxi, včetně zohlednění jeho novelizací


Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

Téma kurzu: Občanské právo, ,

Přednáší ...


Mgr. František Korbel, Ph.D. - Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu.


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Úvod do smluvního práva
- princip autonomie vůle v novém soukromém právu a jeho omezování předpisy veřejného práva

* Zákon o registru smluv a jeho novely
- úmysly zákonodárce a jednotlivých aktérů v legislativním procesu
- původní návrh, sněmovní tisk 740
- schválený návrh, sněmovní tisk 42
- pozměňovací návrhy
- novela, sněmovní tisk 699
- novela č. 249/2017 Sb.
- Novela, sněmovní tisk 50
- návrh senátorů na zrušení zákona Ústavnímu soudu
- nedostatky a aplikační problémy zákona v praxi

* Osobní působnost zákona, okruh povinných subjektů
- stát, resp. státní orgány a organizační složky státu
- územní samosprávné celky
- veřejné instituce podle zákona o svobodném přístupu k informacím
- další subjekty

* Věcná působnost zákona, okruh ne/uveřejňovaných informací
- právo na informace a na ochranu informací, princip proporcionality
- ochrana utajovaných informací
- ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
- ochrana obchodního a hospodářského tajemství
- mlčenlivost, know-how podnikatelů a smluvní ochrana informací
- ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
- prolomení ochrany informací ve veřejném zájmu
- interní a nové informace
- informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví
- výjimky podle zákona o registru smluv a zvláštních zákonů
- dopady aktuální novely
- dopady aktuální judikatury

* Uveřejňování smluv
- registr smluv
- způsob, rozsah, termín a doba uveřejnění
- uveřejňování změn závazků a změn smluv
- následky ne/uveřejnění
- společná a přechodná ustanovení
- vztah k jiným zákonům

* Dotazy a diskuse


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novelaDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Nový | registr | smluv | praxi | vybrané | aplikační | zkušenosti | problémy, | metodika | novela
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-76158


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

studium rekvalifikace
2019-01-16 


[?]

Kurzy Liberec

kurzy rekvalifikace
2019-02-13 


[?]

Kurzy Pardubice

kurzy rekvalifikace
2019-02-12 


[?]

Kite kurzy - kiteboarding snowkiting landkiting

kurzy rekvalifikace
2019-01-19 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info