REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON NA USEKU STAVEBNIHO RADU PO VELKE NOVELE STAVEBNIHO ZAKONA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Stavebnictví, architektura | Další právní normy > Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákonaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.057 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.489 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska úřadu územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací - stavební řízení - společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - veřejnoprávní smlouva - změna stavby před jejím dokončením - užívání stavby - změna v účelu užívání stavby - povolení odstranění stavby - nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení * Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři budete seznámeni se změnami v účetních a daňových zákonech od 1. 1.
Praha , Praha
 > Změny v účetních a daňových zákonech v roce 2018 a novely daňových zákonů s účinností od 1. 1. 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Osnova semináře: * Změny v zákoníku práce * Novela zákoníku práce pro rok 2019 - Nově v počítání dovolené - Úpravy v dohodě o pracovní činnosti - Změny v doručování písemností - Nová forma zaměstnávání: sdílené pracovní místo - Minimální a zaručená mzda – nová úprav
Praha , Praha
 > Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty + informace o novele ZP v roce 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, kde navazuje na čtrn
Praha 2 , Praha
 > Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
Praha , Praha
 > Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Právo na informace - stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, zejména aktuální návrh novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím [
Praha , Praha
 > Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-59 - 2014, název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů Akreditace: MV Počátkem tohoto roku n
Praha , Praha
 > Novela stavebního zákona - zkušenosti z praxe na úseku územního plánování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: MV : Jak se změnil
Praha , Praha
 > Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
úvod, současný stav legislativy, informace GFŘ, aktuální judikatura, pojmy pro účely zákona o DPH, nové vymezení dlouhodobého majetku, obchodního majetku dle judikatury SDEU, obrat – počítání obratu u společnosti, upřesnění místa plnění v § 10 – místo plnění u služeb vztahujících se k nemovité věci, rozšíření dle článku 31 směrnice Rady 2006
Pardubice , Pardubický kraj
 > Změny zákona o DPH 2018 / 2019 v příkladech, včetně zaúčtování specifických případů

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Z odborného programu semináře: * Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku – velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva (výběrově: Jaký je právní režim smlouvy, kde byl návrh na uzavření smlouvy realizován v roce 2013, ale uzavřena byla až v roce 2014 - včetně různých možností – odchylky od p
Praha , Praha
 > Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Odborný program semináře: * Charakteristika hospodaření s majetkem státu - struktura právní úpravy - organizační složky státu a státní organizace - sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu - základní povinnosti při hospod
Praha , Praha
 > Zákon o majetku státu

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v 
Plzeň , Plzeňský kraj
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Bude akreditováno Akreditace: MV : Cílem je získat znalosti a celkový přehled o systému důchodového pojištění v České republice. V rámci
Praha , Praha
 > Zákon o důchodovém pojištění

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Rekvalifikační kurz :
Kurz je zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA [bodové hodnocení bude doplněno]. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Praha 4-Kunratice , Praha
 > Vady stavebního díla - důkazy, odpovědnost a spory

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: Neakreditováno Akreditace: MV : Cíl semináře: Podat výklad problémů spojených s aplikací procesních ustanovení zákona o státní službě V rámci se
Praha , Praha
 > Vztah správního řádu a zákona o státní službě

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Pro účastníky, kteří znají proces zadávání VZ. Určeno pro Pro zaměstnance veřejných zadavatelů, kteří se přímo podílejí na zadávání veřejných zakázek a práci komisí veřejných zadavatelů.
Praha 2 , Praha
 > Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a metodického pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby rozhodování ve věcech služebního poměru * Řízení na
Praha , Praha
 > Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-639 - 2017, Název akreditace: Dopady nového zákona o hazardních hrách na obce Akreditace: MV : Cíl semináře : Proškolení zaměstnanc
Praha , Praha
 > Nový zákon o hazardních hrách

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH. Cíl: Seznámit účastníky se změnami zákona pro rok 2019 a dalšími aktuálními problémy při uplatňování DPH.
Praha , Praha
 > NOVELA ZÁKONA O DPH od roku 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2019. * Seminář bude zaměřen na změny v ČR od ledna 2019 (navrženo je např.
Praha , Praha
 > Praktické uplatňování zákona o DPH v roce 2019 – speciálka

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Lektor kurzu: Olga HOLUBOVÁ Daňová poradkyně, členka odborné skupiny Komory daňových poradců pro oblast DPH. Zkušená lektorka.
Olomouc , Olomoucký kraj
 > VELKÁ NOVELA ZÁKONA O DPH 2019

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-130 - 2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky Akreditace: MV : Cíl semináře :
Praha , Praha
 > Řízení o přestupcích podle nového zákona přestupkového

Nejbližší termín kurzu: v Listopadu 2018
Z obsahu semináře: * Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich stavební úpravy a údržba.
Praha , Praha
 > Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest


Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

Téma kurzu: Stavebnictví, architektura, Další právní normy, ,

Přednáší ...


Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
- náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
- závazná stanoviska úřadu územního plánování koordinující využití území
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
- stavební řízení
- společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
- veřejnoprávní smlouva
- změna stavby před jejím dokončením
- užívání stavby
- změna v účelu užívání stavby
- povolení odstranění stavby
- nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení

* Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách (seminář)
06.12.2018; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +110 Kč - os. ]

[PODOBNÝ KURZ]
Výklad bude zaměřen zejména na:

Na úseku územního plánování:

* zkrácené postupy pořizování změn ÚPD, nejsou-li vyžadovány varianty řešení, možnost aktivního přístupu investora,

* změny v nabývání účinnosti aktualizace PÚR, ZÚR a změn ÚP a RP,

* nové požadavky na obsah územně plánovacích dokumentací,

* územní plán s prvky regulačního plánu,

* případy, kdy se nepoužijí územní plán nebo zásady územního rozvoje pro rozhodování a jak se v takových případech postupuje,

* závazná stanoviska orgánů územního plánování a kdy nejsou potřeba,

* kdy se nepřihlíží k stanoviskům a závazným stanoviskům dotčených orgánů,

* rozhodování v nezastavěném území, vztah územního plánu a § 18 odst. 5 zákona,

* rozhodování v územních rezervách,

* po jaké době jsou územně plánovací dokumentace nepřezkoumatelné,

* kdy smí investor nechat zpracovat územní studii a co je podmínkou jejího použití,

* významné změny týkající se pořizování a obsahu územně analytických podkladů,

*

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu:

* náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů,

* majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru,

* námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti,

* záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení,

* stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení,

* jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení,

* územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

* společné řízení,

* společné řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,

* změny při ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací,

* změny ve stavebním řízení a při uzavírání veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení,

* změny v kolaudaci staveb,

* účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona,

* prováděcí vyhlášky a co z nich vyplývá nového.

Podstatná část semináře nebude pouhým komentováním jednotlivých ustanovení, ale bude zaměřena na praktickou aplikaci těch částí právních předpisů, které mohou vést ke zjednodušení a zkrácení postupů a na ty části stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, které působí problémy v praxi. Okomentován bude i vztah stavebních předpisů a zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Součástí semináře bude i velký blok dotazů a odpovědí.

Seminář bude výjimečný i tím, že jeho lektoři jsou spoluautory právních předpisů jak na úseku územního plánování, tak na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a pokrývají tedy celou problematiku stavebního zákona.

Se

06.12.2018; 9.00 - cca 16.00 Vložné: 2790 Kč (včetně DPH). [ Oběd(y): +110 Kč/os. ] - 2790 (cena kurzu včetně DPH) - 2305
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.305 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | úseku | stavebního | řádu | velké | novele | stavebního | zákona
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69560


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-10-29 


[?]

Kurzy | Gourmet Academy

kurzy rekvalifikace
2018-09-13 


[?]

Kurzy Praha

kurzy rekvalifikace
2018-08-20 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info