REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # STAVEBNI ZAKON NA USEKU STAVEBNIHO RADU PO VELKE NOVELE STAVEBNIHO ZAKONA

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Stavebnictví, architektura | Další právní normy > Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákonaCena kurzu:
    ... bez DPH: 2.057 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 2.489 Kč/Kurz


Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska úřadu územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti - stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení - ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací - stavební řízení - společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí - veřejnoprávní smlouva - změna stavby před jejím dokončením - užívání stavby - změna v účelu užívání stavby - povolení odstranění stavby - nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení * Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu * Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků ... © Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-19
Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav atd.
Valašské Meziříčí , Moravskoslezský kraj
 > KURZ STROJNÍKŮ  STAVEBNÍCH STROJŮ

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-19
Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky, kteří se zabývají dopadem nové legislativy na vlastní organizaci.
Praha 2 , Praha
 > Změny v legislativě –zákon GDPR, změny v zákonu o kybernetické bezpečnosti a v nařízení EIDAS

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
Obsah: * Úvod: Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku – jak jej používat, kdy jej nelze použít; zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, možnosti odchylovat se od zákona podle OZ, postup při ukládání povinností zaměstnancům * Novela občanského zákoníku a v ní obsažená novela zákoníku práce * Novela ZP provedená změnou zákona o specifických zdra
Praha , Praha
 > ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-32 - 2018, název akreditace Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Akreditace: MV : Obsahem semináře
Praha , Praha
 > Novela stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT – 1 bod a členy ČKA – 2 body. Cíl semináře: Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci pozemních staveb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Technický dozor stavebníka se zaměřením na dozor na pozemních stavbách

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-184 - 2016, název akreditace Novela zákona č. 250 - 2000 Sb.
Praha , Praha
 > Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-20
ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK - Buildary. online Cíl semináře: Připravit osoby zodpovědné za realizaci staveb na nastupující trend digitalizace stavebnictví.
Praha , Praha
 > Elektronický stavební deník – Buildary.online

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-21
Odborný program semináře * co je to újma, co škoda a co nemajetková újma? * jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu?
Praha , Praha
 > Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-21
Rozšíříte a aktualizujete si své znalosti v oblasti BOZP a prevenci rizik. =gt; Získáte znalosti o zásadách a metodách identifikace, hodnocení a řízení rizik.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ŠKOLENÍ

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Odborný program semináře: * Obecné informace - náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů - závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
Praha , Praha
 > Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Změny v zákoně č. 183/2006 Sb.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Stavební zákon po aktuální novele

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Kurz je úzce zaměřen na proces komfortní a efektivní spolupráce systému euroCALC s programem MS Excel. Naučíte se importovat dílčí rozpočty nebo celé zakázky s různě složitou strukturou z Excelu do systému euroCALC, a to včetně navazujících kroků [kontrola duplicit, spárování a ocenění položek z datové základny, komentáře, třídicí kritéria aj.
Praha 4 , Praha
 > euroCALC - Excel [stavebnictví]

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-78 - 2014, akreditováno pod názvem Zákon o obcích - aktuality a praxe Akreditace: MV : Cíl semináře: Seznámit účastníky se základními
Praha , Praha
 > Novela zákona o obcích

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-22
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-183 - 2016, název akreditace: Zákon č. 100 - 2001 o posuzování vlivů na ŽP Akreditace: MV : Většina záměrů spadajících do režim
Praha , Praha
 > Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) ve světle novely stavebního zákona

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-23
Program semináře: * Legislativní novinky v pracovním právu * Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr * Návraty z mateřské a rodičovské dovolené * Výkon práce z domova * Dovolená po nepřijetí novely zákoníku práce * Novinky v agenturním zaměstnávání
Praha , Praha
 > Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-23
ELEKTRONICKÝ STAVEBNÍ DENÍK - Buildary. online Cíl semináře: Připravit osoby zodpovědné za realizaci staveb na nastupující trend digitalizace stavebnictví.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Elektronický stavební deník – Buildary.online

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-26
Rekvalifikační kurz :
Nový občanský zákoník (NOZ) zavedl změny týkající se práv a povinností manželů, podstatně změnil pravidla o společném jmění manželů, osvojování, zavedl pojem švagrovství. Ohromných změn doznalo také právo dědické, které se oproti staré právní úpravě podstatně rozrostlo.
Praha , Praha
 > Rodinné a dědické právo podle nového občanského zákoníku

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-26
Číslo akreditovaného kurzu: AK - PV-121 - 2017 Místní poplatky Akreditace: MV : Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit úředníky obcí a krajů jakož i volené představitel
Praha , Praha
 > Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a aktuální změny v právní úpravě místních poplatků

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1.
Praha , Praha
 > Malé daně – výklad zákonů

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * • předmět spotřebních a energetických daní, • vznik daňové povinnosti, • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit, • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani, • procesní práva o
Praha , Praha
 > Zákon o spotřebních daních a ekologická daň

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Získejte komplexní přehled o vedení pracovněprávních agend Účastníkem pracovněprávních vztahů se stává téměř každý z nás, ať už jako zaměstnavatel, či zaměstnanec. Získejte detailní a ucelený přehled o pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele, zorientujte se v 
Praha , Praha
 > Zákoník práce pro zaměstnavatele - pracovněprávní legislativa v praxi (souvztažnost s občanským zákoníkem)

Nejbližší termín kurzu: 2018-02-27
Rekvalifikační kurz :
Od ledna 2018 nabude účinnosti dlouho očekávaná a kontroverzní velká novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 225 - 2017 Sb.
Praha 4-Kunratice , Praha
 > Velká novela stavebního zákona 2018


Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

Téma kurzu: Stavebnictví, architektura, Další právní normy, ,

Přednáší ...


Ing. Marcela Pavlová - náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění


Obsah kurzu/školení


Odborný program semináře:

* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
- náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
- závazná stanoviska úřadu územního plánování koordinující využití území
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
- stavební řízení
- společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
- veřejnoprávní smlouva
- změna stavby před jejím dokončením
- užívání stavby
- změna v účelu užívání stavby
- povolení odstranění stavby
- nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení

* Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

certifikat Účastník kurzu obdrží certifikát

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona (seminář)
22.02.2018; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ]
Odborný program semináře:

* Obecné informace
- náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
- závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
- účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

* Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
- záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
- druhy územních rozhodnutí
- územní řízení
- územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
- společné územní a stavební řízení
- společné územní a stavební řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
- zjednodušené územní řízení
- veřejnoprávní smlouva
- územní souhlas
- společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby

* Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


22.02.2018; 9.00 - cca 14.30 - 2590 (cena kurzu včetně DPH) - 2140
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.140 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona (seminář)
08.03.2018; 9.00 - cca 14.30 Vložné: 2590 Kč (včetně DPH). [ Bez stravování. ]

[PODOBNÝ KURZ]
Odborný program semináře:

* Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
- účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
- náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
- závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území
- majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
- námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
- stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
- ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
- stavební řízení
- společné územní a stavební řízení
- veřejnoprávní smlouva
- certifikát autorizovaného inspektora
- změna stavby před jejím dokončením
- užívání stavby
- změna v účelu užívání stavby
- povolení odstranění stavby
- nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení

Změny v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu
- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

*

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků


08.03.2018; 9.00 - cca 14.30 - 2590 (cena kurzu včetně DPH) - 2140
- Po ukončení kurzu se obdrží certifikát o absolvování -
2.140 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Stavební | zákon | úseku | stavebního | řádu | velké | novele | stavebního | zákona
 Pořadatel kurzu: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová

Pořádáme odborné kurzy, školení , semináře v oblasti: obchodní, procesní, trestní, evropské, pracovní a správní právo, účetnictví, daně, clo, životní prostředí. Certifikované a akreditované vzdělávání dospělých, příslušné odborné tituly, publikace.

Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři. ...dále viz: Agentura BOVA - Dr. Ivana Hexnerová
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-69560


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona


 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace


 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info