REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # PROCESNI ANALYZA RIZIK PREVENCE VAD NESHOD A REKLAMACI

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | Kvalita, EMS | Řízení výroby a jakosti | Procesní právo | Operační systémy > Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíCena kurzu:
    ... bez DPH: 4.990 CZK /Kurz
    ... včetně DPH: 6.038 CZK /Kurz


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi. Kurz je určen: manažerům procesů kvalitářům, technologům, konstruktérům majitelům a jednatelům malých firem ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás: osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou) ... © Top Vision
 
Tento kurz už byl smazán

Pro aktuální kurzy pokračujte na hlavní nabídce:
http://www.rekvalifikacni-kurzy.info

Podobné kurzy: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací ::


... kurz již nelze objednat ...


Odkaz na podobný kurz a/nebo školení od jiné firmy a v jiné ceně:


Nebo hledat podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací s aktuálním termínem konání školení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Školení Excel analýza dat je určené uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z externích zdrojů, vytvářet souhrny, přehledy, kontingenční tabulky a grafy a používat databázové a vyhledávací funkce.
Praha , Praha
 > Excel analýza dat

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Pro pokročilé Určeno pro AML a compliance pracovníky, pracovníky interního auditu a pro další zaměstnance, kteří se podílí na plnění AML/CFT povinností (zejména v úvěrových institucích). Cíl semináře Seznámit posluchače s hlavními povinnostmi v oblasti
Praha 2 , Praha
 > Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Cílem tohoto kurzu je teoreticky i prakticky prohloubit znalosti a dovednosti získané na předcházejícím kurzu Power BI a naučit se plynule pracovat s jazykem DAX. Pomocí nástrojů MS Excel, MS Power BI a dalšími datovými zdroji si nasimulujeme práci s daty, jejich analýzu a reporting v situacích blížících se reálnému využití.
Praha , Praha
 > Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Na semináři se seznámíte s jednotlivými typy hospodářské kriminality. Lektorka nastíní hlavní motivy ke spáchání podvodu a charakteristiku lidí, kteří páchají podvody.
Praha , Praha
 > Forenzní účetnictví aneb jak snížit riziko podvodného jednání

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Základní délka kurzu je jeden den. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 - 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky.
Praha , Praha
 > Základy procesního řízení

Nejbližší termín kurzu: v Červnu 2018
Naučte se, jak identifikovat možná rizika a jak je efektivně řídit Řízení rizik je nezbytnou součástí zodpovědného vedení každého podniku a má zásadní vliv na jeho konkurenceschopnost. Získejte ucelený přehled o úkolech a přínosech Risk Managemen
Praha , Praha
 > Základy Risk Managementu - nastavení funkčního procesu řízení rizik

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí naučit analyzovat nejčastější síťové problémy v lokálních sítích a to od nenjnižších vrstev až po aplikační vrstvu. Důraz je kladen na získání znalosti protokolů a analýzu datových toků za využití nástrojů jako je Wireshark a dalších užitečných nástrojů.
Praha , Praha
 > Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Řízení rizik v projektech

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Každý projekt je ze své podstaty vystaven nadprůměrnému riziku. Schopnost flexibilně a kompetentně reagovat na rizika a příležitosti významně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu dosažení cíle projektu.
Praha , Praha
 > Řízení rizik v projektech

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Kurz je zaměřen na problematiku organizační kultury – jako faktoru, který má velmi podstatný vliv na prosperitu každé organizace. Personalisté i manažeři se dozví zásadní informace o organizační kultuře jako takové, o jejím přínosu do různých podnikových oblastí, metody zavedení změn v této oblasti a také kompletní informace o účelu, p
Brno , Jihomoravský kraj
 > Organizační kultura a její analýza

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady zákona číslo 309 - 2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a úspěšně absolvují zkoušku z odborné způsobilosti u naší společnosti akreditované u MPSV vystavíme „Osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č.
Praha 4 , Praha
 > Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů - ZKOUŠKA

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Úvod do problematiky vymezení derivátů, základní druhy statistické vykazování derivátů trendy ve vývoji derivátů Forward rate agreement podstata FRA
Praha , Praha
 > Finanční deriváty a jejich využití při řízení rizik

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru.
Praha , Praha
 > SQL Server 2016/2014 - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojáře

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Kurz je určen administrátorům a síťovým analytikům, kteří se chtějí naučit analyzovat nejčastější síťové problémy v lokálních sítích a to od nenjnižších vrstev až po aplikační vrstvu. Důraz je kladen na získání znalosti protokolů a analýzu datových toků za využití nástrojů jako je Wireshark a dalších užitečných nástrojů.
Brno , Jihomoravský kraj
 > Troubleshooting a analýza sítě s využitím Snifferu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Školení Excel analýza dat je určené uživatelům programu Excel, kteří zpracovávají data, vytvářejí statistiky a pracují s dlouhými seznamy. Posluchači se naučí jak správně připravit data určená k vyhodnocení, načítat data z externích zdrojů, vytvářet souhrny, přehledy, kontingenční tabulky a grafy a používat databázové a vyhledávací funkce.
Praha , Praha
 > Excel analýza dat

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Kurz je zaměřen na tvorbu OLAP kostek a OLAP zpracování v SQL Serveru, pro účely komplexních analýz nenamáhajících produkční databázový server. Účastníci se dozvědí, jak pomocí nich dynamicky vytvářet komplexní analytické či obchodní přehledy s okamžitou odezvou, nezávisle na množství dat (jako získat komplexní přehledy z terabajtů dat
Brno , Jihomoravský kraj
 > SQL Server Analysis Services - analýza dat

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Zaměření kurzu Kurz poodhalí možnosti správy a analýzy dat pomocí tabulkového procesoru Výuka probíhá na praktických příkladech s použitím vzorových databází různých formátů podporovaných standardními ovladači ODBC pro Excel Studijní materiály Dop
Praha , Praha
 > Microsoft Excel – manažerská analýza tabulek

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Modelovací jazyk UML je téměř 10 let světovým standardem souběžné tvorby a dokumentace SW systémů nejrůznějších aplikačních zaměření. UML je diagramový modelovací jazyk, který je n trální/nezávislý na procesu nebo metodice tvorby systémů, avšak předpokládá objektový způsob myšlení.
Praha , Praha
 > Objektově orientovaná analýza s UML

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Procesní přístup představuje úplně novou orientaci, soustředění se na proces, který je chápaný jako řetězec aktivit - činností - subprocesů výsledkem kterých je koncový produkt. Je založený na principu řízení a vzájemného působení všech podnikových procesů tak, aby plnily určené cíle.
Praha , Praha
 > Procesní přístup v automobilovém průmyslu

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
V současnosti má mnoho organizací zavedený systém řízení, který formálně plní požadavky podle norem na subsystémy řízení kvality, environmentu a BOZP. Přesto tyto subsystémy nejsou častokrát integrované, spíše jsou izolované.
Praha , Praha
 > Integrace rizikového přístupu v manažerském systému QESMS

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Metoda identifikace procesů a rizik nám pomáhá zjistit, jak odhalit rizika a slabá místa v podnikových procesech a jak mít rizika pod kontrolou?
Praha , Praha
 > Identifikace rizik

Nejbližší termín kurzu: v Červenci 2018
Řízení rizik je základním prvkem systému řízení bezpečnosti informací [ISMS], který má rozhodující vliv na chod celého systému. V praxi se nicméně často se setkáváme s formálními přístupy, při kterých uživatelé ani pořádně netuší, co jim řízení rizik může přinést.
Praha , Praha
 > Praktické řízení rizik ISMS


Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

Téma kurzu: Kvalita, EMS, Řízení výroby a jakosti, Procesní právo, Operační systémy,

Přednáší ...

Lektoři z firmy: Top Vision


Obsah kurzu/školení


Předcházejte vzniku vadných produktů i chybám ve výrobním procesu


Management rizik patří mezi základní nástroje manažerského rozhodování. Seznamte se s procesní analýzou rizik, která vám umožní odhalit potenciální vady a chyby produktů i procesů ještě před zahájením výroby. Ukážeme vám, jak rizika vyhodnotit, jak odhalit ta nejzávažnější a jaká nápravná opatření lze zavést. Dozvíte se, jak sestavit efektivní tým pro řízení rizik a na případových studiích si předvedeme, jak metody analýzy rizik fungují v praxi.

 

Kurz je určen:  • manažerům procesů


  • kvalitářům, technologům, konstruktérům


  • majitelům a jednatelům malých firem


  • ostatním pracovníkům, kteří potřebují získat praktické dovednosti v procesu řízení rizik

 

Přidaná hodnota tohoto kurzu pro Vás:  • osvojíte si systémové metody pro identifikaci, hodnocení a řízení firemních rizik


  • poznáte, jak rizika kvantifikovat a jaká opatření mohou snížit jejich míru


  • začleníte management rizik do firemní kultury a splníte požadavky svých zákazníků


  • poznáte osvědčený postup, jak zajistit kontinuální rozvoj a zlepšování vašich procesů


  • zjistíte, jak sestavit tým, který bude reprezentovat různé úhly pohledu na možná rizika


  • aplikací procesní analýzy rizik vyhovíte normám ČSN EN ISO 9001:2016 a VDA 4 (zajišťování kvality před sériovou výrobou)

 Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]


Není vypsaný žádný termín, ... :(

Podobné kurzy a nebo školení: Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamacíDalší naše kurzy a školeníZAVOLEJTE MI: Vyžádání kontaktu


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Procesní | analýza | rizik | prevence | vad, | neshod | reklamací
 Pořadatel kurzu: Top Vision

Společnost top vision působí na trhu rozvoje manažerů již od roku 2001. Naše mnohaleté zkušenosti a zázemí největší vzdělávací skupiny v České republice EDUA Group dopomohly k vytvoření ucelené nabídky tréninků, seminářů a kurzů soft i hard skills dovedností, IT kurzů a školení . Samozřejmostí je možnost připravit pro klienty akce na míru, a to naším oddělením interního vzdělávání. Společnost top vision také pořádá zajímavá fóra a konference.

Naše akce ročně navštíví 7 000 účastníků, pořádáme 16 manažerských fór a přes 650 otevřených tréninkových a seminárních dnů. Disponujeme nejširší a nezávislou sítí manažerů, expertů a lektorů v České republice. Ročně na našich otevřených a interních akcích vystoupí více než 300 osobností.

S naší širokou nabídkou a vědomostmi se rádi podělíme i s Vámi. ...dále viz: Top Vision
 


 

Dotaz ke kurzu

Pro tento kurz již nelze poslat žádný dotaz
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-68248


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací

... kurz již nelze objednat ...

... jiné, ale podobné kurzy/školení
... nebo hledat další podobné kurzy Procesní analýza rizik - prevence vad, neshod a reklamací


[?]

 

Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

Za co vděčíme lužním lesům

vysoká rekvalifikace Všechno v přírodě je v citlivé rovnováze a má svůj smysl. Platí to i pro lužní lesy i když by se kvůli podmáčenému prostředí mohly zdát nepotřebné a zbytečné. Opak je pravdou.Jak se pozná lužní les Je to les s charakteristickým podmáčením které vzniká
2017-03-03 


[?]

Kurzy Tai chi

kurzy rekvalifikace
2018-05-13 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

Payot Krása je hlavním cílem

vzdělání rekvalifikace Kosmetika Payot je po desetiletí dychtivě vyhledávána všemi lidmi kteří touží po dokonalé pokožce. Zakladatelka značky lékařka Nadia Payot jakožto vizionářka ve světě krásy o několik  generací předběhla svou dobu a již ve 20. letech minulého století
2017-03-02 


[?]

Kurzy Olomouc

kurzy rekvalifikace
2018-05-12 


[?]

 

Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

 

Registrace nové školící firmy


Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
 

REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

 


rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2018 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info