Hledáte nějaké dárky? >> HANDE.cz
Nejsme e-shop, ale můžete se zde inspirovat

REKVALIFIKACNI-KURZY.info

Kurzy, školení, semináře a/nebo rekvalifikace # UCETNI ZAVERKA 2015 PRO PRAVNICKE OSOB ZAZNAM ON LINE

Rekvalifikační kurzy [seznam]


Podrobné hledání
rekvalifikačního kurzu a/nebo školení
 
Rekvalifikační-kurzy.info | DPH, Daně | Účetnictví obecně | Další právní normy | Kurzy on-line ve virtuální učebně > Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)Cena kurzu:
    ... bez DPH: 1.150 Kč/Kurz
    ... včetně DPH: 1.392 Kč/Kurz


Neuvedeno * • shrnutí závěrkového procesu, • inventury a inventarizace, • časové rozlišení, kurzové rozdíly, • tvorba rezerv a opravných položek, • přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu, • odložená daň, • struktura účetní závěrky s důrazem na přílohu k účetní závěrce, • výroční zpráva včetně zprávy o vztazích, • povinnosti zveřejnění, • spolupráce s auditorem, co audit znamená. ... © 1. VOX a.s.
 
Přihláška na kurz & termín:
Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)

Téma kurzu: DPH, Daně, Účetnictví obecně, Další právní normy, Kurzy on-line ve virtuální učebně, ,

Určeno pro ...

URČENO: Daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům. PŘÍNOS: Cílem semináře je zopakovat celý proces účetní závěrky pro rok 2015 včetně zaměření na specifika jednotlivých kroků, jejich význam a často prováděné chyby. Seminář povede auditor a právě auditoři se závěrkám věnují po celý rok. V semináři se dotkneme i změn, které účetnictví v praxi „postihne“ v roce 2016.

Přednáší ...


Ing. Daniel Horad
účetní, auditor a daňový poradce


Obsah kurzu/školeníshrnutí závěrkového procesu,

inventury a inventarizace,

časové rozlišení, kurzové rozdíly,

tvorba rezerv a opravných položek,

přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu,

odložená daň,

struktura účetní závěrky s důrazem na přílohu k účetní závěrce,

výroční zpráva včetně zprávy o vztazích,

povinnosti zveřejnění,

spolupráce s auditorem, co audit znamená.


Cíl školení / poznámka ke kurzu

Neuvedeno


Informace o rekvalifikaci


Tento kurz není rekvalifikační

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
Seznam kurzů & jednotlivých termínů


Termín kurzu
Místo konání
Rekvalifikační kurz a/nebo školení
Téma rekvalifikace
Akreditace - Certifikát - Zkouška
Cena
[včetně DPH]

[Přihláška]

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka 2014 pro právnické osoby (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
* Inventury a inventarizace
závěrkové účetní operace
tvorba rezerv a opravných položek
přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu
odložená daň
výroční zpráva včetně zprávy o vztazích.

- - - - - kód: Z1540040 - 950 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


950 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line) (seminář)


- - - - - kód: Z1640070 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.392 Kč/Kurz(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka 2016 pro právnické osoby (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
rekapitulace změn v postupech účtování platných od roku 2016,
sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce za rok 2016,
Český účetní standard 024 – podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údaje za minulé účetní období v nové struktuře výkazů (převodový můstek) sestavovaných za rok 2016,
vazba prvků účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu a jejich prvků na jednotlivé kategorie účetních jednotek.

- - - - - kód: Z1640290 - 1 150 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.150 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 1 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
stanovení konsolidačního celku a povinnosti konsolidovat,
konsolidační proces,
metody konsolidace,
konsolidační rozdíl – jak vzniká a jak zaniká,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

- - - - - kód: Z1840130 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka 2 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
organizace konsolidačního procesu,
spolupráce s auditorem,
akvizice nové společnosti,
dekonsolidace,
práce s goodwillem,
vylučování vzájemných vazeb,
konsolidační úpravy.

- - - - - kód: Z1840160 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah

(Termín bude upřesněn)
online - eLearning, ON-LINE, virtuální třída, 00000


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka příspěvkové organizace 2018 (záznam on-line) (seminář)


[PODOBNÝ KURZ] Neuvedeno
*
rekapitulace povinností spojených se sestavením účetní závěrky za r. 2018,
platný legislativní rámec včetně aktualizace předpisů s účinností od 1. 1. 2018 a v průběhu r. 2018, výpočty limitů, definice účetní závěrky, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow, výkaz o pohybu VK, výkaz o plnění rozpočtu, příloha – textová část, tabulková část; zjednodušená forma účetnictví pro p. o. a povinnost sestavit výkazy,
kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – platné znění pro r. 2018; kontroly pohledávek a závazků pro konsolidaci,
harmonogram účetní závěrky x plán inventarizace – vzájemné vazby; inventurní evidence, fyzické inventury, dokladové inventury, zpracování inventurních soupisů, účetní záznamy ovlivňující účetní závěrku k 31. 12. 2018, inventarizační rozdíly a část zúčtovatelných rozdílů; inventarizační zpráva a účetní závěrka,
kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, transfery průtokové a k vypořádání, dohadné položky, časové rozlišení nákladů a výnosů. Kontrola správnosti tvorby a čerpání peněžních fondů, kontrola správnosti účtování realizovaných finančních vztahů se zřizovatelem; úplnost zaúčtovaných dat před sestavením účetní závěrky, kontrolní mechanismy,
kontrola správnosti účtování o majetku,
účtování a oceňování zásob,
podrozvahová evidence jako součást Přílohy,
hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, základ daně z příjmů právnických osob,
Výpočet DPPO a její zaúčtování,
legislativa platná pro sestavení přiznání k DPPO za r. 2018, zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách a opravných položkách,
daňové odpisy pro p. o. – potřebné informace u svěřeného majetku,
druhy činností, definice a posouzení nákladů a výnosů za druh činnosti; osvobození od daně,
základ daně a sazba daně, daň a její zaúčtování do Hl. č. i hosp. č.,
silniční daň,
stručná informace o změnách účetních a daňových předpisů pro p. o. od 1. 1. 2018 – podle aktuální situace v připravované legislativě.

- - - - - kód: 184026Z0 - 1 650 Kč + DPH Základní cena
* [objednávka zboží][Záznam přednášky na DVD nebo on-line]


1.650 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka za rok 2018 u nestátních neziskových organizací (seminář)
18. 2. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na kurzu si ukážeme praktické postupy pro účetní závěrku nestátních neziskových organizací a přiznání k dani z příjmu. Současně se budeme věnovat i specifikám, které můžete v rámci ukončení roku řešit, např. vyúčtování dotací, inventarizace účtů, sestavení rozpočtu na další rok apod.
* Účetní závěrka za rok 2018 u nestátních neziskových organizací Rekapitulace potřebných předpisů pro neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky):
příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán),
inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů,
analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha),
závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.),
účtování dotací,
dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu,
dědictví,
účetní závěrka – změny v účetních výkazech. Sestavení přiznání k dani z příjmu:
veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů,
příjmy, výdaje, náklady, výnosy,
rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně,
příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně),
dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně. Audity. Účetní závěrka při vedení jednoduchého účetnictví:
povinnosti z hlediska předpisů,
příjmy, výdaje,
sestavení závěrky, výkazy, přiznání k dani z příjmů.

18. 2. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1906280 - 2 065 Kč + DPH Základní cena, kód: 190628A - 3 924 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190628B - 5 576 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190628C - 7 021 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.065 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Účetní závěrka za rok 2018 včetně finanční analýzy (seminář)
22. 2. 2019; 9:00–17:00

[PODOBNÝ KURZ] Po absolvování tohoto semináře zvládnete sestavit účetní závěrku za účetní období 2018 a vyhodnotit dopady novely zákona o účetnictví na její zpracování. Na semináři si také prohloubíte znalosti v oblasti finanční analýzy a interpretace účetních dat pro potřeby finančního řízení firmy. Navíc získáte elegantní analytický nástroj ve formě šablony v MS Excel pro analýzu výkonnosti vlastní firmy.
*
dopady novelizace účetních předpisů na účetní závěrku za rok 2018,
analýza rozvahy,
analýza výkazu zisku a ztráty,
analýza přílohy,
analýza cash flow,
komplexní příklad na sestavení účetní závěrky,
horizontální a vertikální analýza účetních výkazů,
poměrové ukazatele (rentabilita, likvidita, aktivita, zadluženost, cash flow ukazatele),
bankrotní a bonitní modely,
aplikační příklad na analýzu účetní závěrky v MS Excel.

22. 2. 2019; 9:00–17:00 - - - - - kód: 1900010 - 2 690 Kč + DPH Základní cena, kód: 190001A - 5 111 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190001B - 7 263 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190001C - 9 146 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.690 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 16.04.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS – speciálka (kurz)
25. – 26. 3. a 15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na vzdělávacím cyklu se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň atd.
* 1. seminář: 25. – 26. 3. 2019
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS
Ing. Mgr. Radka Loja Základní terminologie
česká legislativa
definice konsolidačního celku
konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl
ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace
vylučování vzájemných vztahů
audit konsolidované ÚZ
plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace
návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů
konsolidace zahraničního dceřiného podniku
základy konsolidace podle IFRS
víceúrovňová konsolidace. 2. seminář: 15. – 16. 4. 2019
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS
Ing. Libor Vašek, Ph.D. Koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě
zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohlem na řešenou transakci
plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – úprava k datu akvizice, kalkulace goodwillu, přístup k vyčíslení nekontroních podílů (metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě)
konsolidace v následných období
změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj.
přímá a nepřímá technika konsolidace
vylučování vzájemných vztahů
konsolidace zahraničních podniků
vliv odložené daně na konsolidaci. V závěru cyklu TEST IES.

25. – 26. 3. a 15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901740 - 8 980 Kč + DPH Základní cena, kód: 190174A - 17 062 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190174B - 24 246 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190174C - 30 532 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

8.980 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 26.03.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS (kurz)
25. – 26. 3. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s konsolidací podle českých předpisů a základy konsolidace podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet konsolidačního rozdílu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň atd.
* Základní terminologie
česká legislativa
definice konsolidačního celku
konsolidační pravidla, techniky konsolidací, konsolidační rozdíl
ekvivalenční, plná a poměrná metoda konsolidace
vylučování vzájemných vztahů
audit konsolidované ÚZ
plná, ekvivalenční a poměrná metoda konsolidace
návaznost na budoucí období a vliv přecenění, vylučování vzájemných vztahů
konsolidace zahraničního dceřiného podniku
základy konsolidace podle IFRS
víceúrovňová konsolidace.

Diskuze.

25. – 26. 3. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901750 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190175A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190175B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190175C - 16 966 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah
- 16.04.2019

Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka podle IFRS (kurz)
15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři se seznámíte s konsolidací podle IFRS. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte výpočet goodwillu, vliv přecenění na konsolidaci, metody konsolidace, vylučování vzájemných vztahů, sestavení konsolidovaného výkazu peněžních toků, konsolidaci zahraničních podniků, změny podílů při konsolidaci, dekonsolidaci, odloženou daň.
* Koncepce konsolidované účetní závěrky v IFRS a odlišnosti vůči české účetní legislativě
zdroje pravidel a požadavků a jejich uspořádání s ohlem na řešenou transakci
plná konsolidace (konsolidace dceřiných společností) a ekvivalenční metoda (zachycení přidružených a společných podniků) – úprava k datu akvizice, kalkulace goodwillu, přístup k vyčíslení nekontroních podílů (metoda akvizice v IFRS a odlišnosti vůči české úpravě)
konsolidace v následných období
změny podílů (navýšení, snížení) bez ztráty ovládání, dekonsolidace a změna míry vlivu z ovládání na podstatný vliv aj.
přímá a nepřímá technika konsolidace
vylučování vzájemných vztahů
konsolidace zahraničních podniků
vliv odložené daně na konsolidaci.

Diskuze.

15. – 16. 4. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1901760 - 4 990 Kč + DPH Základní cena, kód: 190176A - 9 481 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190176B - 13 473 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190176C - 16 966 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

4.990 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsah


Praha SMOSK [K Centrum], Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město


Podobný kurz - jiná cena, jiný obsah
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů (seminář)
4. 6. 2019; 9:00–16:00

[PODOBNÝ KURZ] Na semináři si procvičíte a prohloubíte znalosti z oblasti konsolidací. Ujasníte si vzájemné vazby a dopady složitějších konsolidačních úprav. Upevníte si znalosti rozdílů a jejich dopadů na konsolidaci podle českých předpisů a konsolidaci podle IFRS.
*
plná metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace,
ekvivalenční metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace,
poměrná metoda – akvizice v průběhu roku, pokračování, dekonsolidace, vztahy,
plná metoda – změna podílů v rámci kontrolního podílu,
změna podílů plná a ekvivalenční metoda,
plná metoda konsolidace s nulovým podílem,
konsolidace zahraniční DP,
vylučování vzájemných vztahů u ekvivalenční metody,
vliv reálné hodnoty na konsolidaci plnou metodou,
vliv reálné hodnoty na ekvivalenční metodu.

4. 6. 2019; 9:00–16:00 - - - - - kód: 1904060 - 2 790 Kč + DPH Základní cena, kód: 190406A - 5 301 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190406B - 7 533 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190406C - 9 486 Kč + DPH cena pro 4 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu

2.790 Kč/KurzPodobný kurz - jiná cena, jiný obsahDalší naše kurzy a školení


Termín kurzu není k dispozici nebo vám nevyhovuje vypsaný termín? Můžete vložit a o novém termínu kurzu Vás budem informovat


Hledat podobné kurzy: | Účetní | závěrka | 2015 | pro | právnické | osob | (záznam | on-line)
 Pořadatel kurzu: 1. VOX a.s.

Firma VOX působí na trhu vzdělávacích firem od roku 1993 jako fyzická osoba „Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX“. Od roku 1990 do roku 1993 se zabývala vedením účetnictví, likvidací firem, ekonomickým, finančním a daňovým poradenstvím. Vzdělávací aktivity přešly dnem 1. 1. 2005 na akciovou společnost 1.VOX a. s. [dále jen VOX]. ...dále viz: 1. VOX a.s.
 


 

Dotaz ke kurzu


Dotaz ke kurzu Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)
text dotazu,
ostatní data (tel/email) se samozřejmě nezveřejňují a nezobrazují, pouze budou přeposlána školící firmě
pro kontrolu zadejte znovu Váš email
Vaše jméno     a příjmení
Vložte potvrzovací kód Vložte číslo            

Pro změnu potvrzovacího kódu je možno znovu načíst stránku (antispam)
 
URL kurzu:


Zkrácený odkaz na kurz:
http://www.rekvalifikacni.info/kurz-55535


Sdílet:       G+   Tw   fb

Podobné kurzy

Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)


 • Leden 2019 online - Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line) 1. VOX a.s.


  ... jiné, ale podobné kurzy/školení
  ... nebo hledat další podobné kurzy Účetní závěrka 2015 pro právnické osob (záznam on-line)


 •  

  Poslední zprávy z oblasti vzdělávání & studia & rekvalifikace

  Studium a kurzy - Diskuse - eMimino.cz

  studium rekvalifikace
  2019-01-16 


  [?]

  Kurzy - Stips.cz

  kurzy rekvalifikace
  2018-12-30 


  [?]

  Online kurzy

  kurzy rekvalifikace
  2018-11-29 


  [?]

  Kurzy Praha

  kurzy rekvalifikace
  2018-10-29 


  [?]

   

  Rekvalifikační kurzy a/nebo školení


  Rekvalifikační kurzy | Manažerské kurzy | Komunikační a prezentační dovednosti | Obchod a prodejní dovednosti, logistika | Personalistika a osobnostní rozvoj | Marketingové kurzy | Účetní a daňové kurzy, mzdy a pojištění | Finanční kurzy | VŠ studium, BBA, MBA programy | Systémy řízení a ISO | Právo a legislativa | Počítačové a IT kurzy | Kancelářský software | Programování | Počítačová grafika | Podnikové informační systémy | Počítačové sítě | Zpracování dat | Virtualizace | Technické kurzy, doprava | Stavebnictví, nemovitosti, reality | Školství, zdravotnictví a sociální oblast | Jazykové kurzy | Sport, umění a ostatní kurzy

   

  Registrace nové školící firmy


  Registrace nové školící firmy a/nebo vzdělávací instituce ZDARMA
   

  REKVALIFIKAČNÍ-KURZY.info


  MENU # seznam kurzu Termíny kurzů, školení | rekvalifikace poptávka Seznam poptávek kurzů | rekvalifikace seznam firem Seznam školících firem a institucí | novinky Novinky a zprávy | SLEVA Zlevněné kurzy

   


  rekvalifikacni-kurzy.info 2009 - 2019 | Kontakt | | Tel.: 775 193 488 | Zatelefonujeme vám zpět - vraťte se ke kurzu a klikněte na odkaz: VYŽÁDÁNÍ KONTAKTU
  CZ 617 00 Brno, Potoční 8, eMail: info(at)rekvalifikacni-kurzy.info